Địa chỉ : Số 10 Cao Đạt – Trần Bình Trọng, Bãi Cháy – Hạ Long (thành phố)